Polityka prywatności

PSIE ROZMOWY SZKOLENIA I KONSULTACJE BEHAWIORALNE TRENER KAMIL PYSZNIAK

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Psie Rozmowy Szkolenia i Konsultacje Behawioralne Trener Kamil Pyszniak z siedzibą w Motycz-Józefin 60, 21-008 Tomaszowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 7132977741, REGON 388631754 jest Kamil Pyszniak prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: psierozmowy@gmail.com
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Psie Rozmowy Szkolenia i Konsultacje Behawioralne Trener Kamil Pyszniak – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i zawarcie umowy z potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy z Psie Rozmowy Szkolenia i Konsultacje Behawioralne Trener Kamil Pyszniak (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Psie Rozmowy Szkolenia i Konsultacje Behawioralne Trener Kamil Pyszniak – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć Kamil Pyszniak oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Psie Rozmowy Szkolenia i Konsultacje Behawioralne Trener Kamil Pyszniak (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość a po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora.

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń .