Regulamin

Zasady uczestnictwa w kursach i konsultacjach realizowanych przez PSIE ROZMOWY:

I) Zdrowie psa (udokumentowane wpisami w książeczce zdrowia psa)

Pies uczestniczący w zajęciach musi być zdrowy, tzn. pozbawiony wszelkich infekcji oraz pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, np. pchły lub kleszcze).
Pies powinien posiadać komplet szczepień: przeciwko wściekliźnie oraz tzw. chorobom odzwierzęcym.
Jeśli suka ma cieczkę dalszy trening ustalany jest po konsultacji z trenerem.

II) Postępowanie wobec psa (dotyczy uczestników biorących udział w zajęciach ze własnymi psami oraz trenującymi z innymi psami)

W trakcie zajęć pies powinien zawsze być przy właścicielu na zapiętej smyczy. Spuszczenie ze smyczy jest możliwe TYLKO za zgodą prowadzącego lub na jego polecenie.
Na zajęciach obowiązuje zakaz używania metod awersyjnych (takich jak bicie psa, krzyki, szarpanie smyczą). Obowiązuje również zakaz stosowania narzędzi, takich jak obroża zaciskowa, kolczatka, obroża elektryczna.
Wszelkie formy agresji wobec psa oraz karanie fizyczne będą traktowane jako złamanie niniejszego Regulaminu oraz skutkować będą przerwaniem kursu bez zwrotu kosztów.

III) Zasady pracy w trakcie zajęć szkoleniowych

Osoby biorące udział w kursie są zobowiązane do przestrzegania zasad wprowadzanych przez prowadzącego zajęcia.
Na zajęciach psu może towarzyszyć kilku opiekunów, ale ćwiczenia wykonuje tylko jedna osoba (pozostałe obserwują).
Uczestnicy kursu zobowiązują się do sprzątania po swoich psach.
Uczestnictwo w kursie nie jest gwarantem rozwiązania problemów z zachowaniem psa jak na przykład lękliwość, agresja wobec ludzi lub zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości.
Prowadzący zajęcia nie może zagwarantować osiągnięcia celów treningowych w przypadku, gdy uczestnik nie trenuje systematycznie z psem poza zajęciami.
Warunkiem ukończenia kursu grupowego jest udział we wszystkich zajęciach. W przypadku zgłoszonej na dzień wcześniej nieobecności Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
W sytuacji gdy Uczestnik zajęć indywidualnych nie odwoła spotkania lub odwoła je w dniu realizacji, ponosi opłatę 50 zł doliczoną do kolejnej lekcji.
Dwukrotna nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego poinformowania prowadzącego (najpóźniej
24 godziny przed spotkaniem) może zostać potraktowana jako rezygnacja z kursu.
Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.
Nagrywanie zajęć przez uczestników oraz ich dalsze rozpowszechnianie możliwe jest tylko za wcześniejszą zgodą prowadzącego zajęcia.
Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów otrzymanych podczas szkolenia.
Termin spotkania zostanie ustalony po wcześniejszym zapisaniu się przez formularz na stronie internetowej.
Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia o tej sytuacji uczestnika kursu i zorganizowania spotkania w nowym terminie.
Uczestnik kursu wyraża zgodę na rejestrację filmową i fotograficzną relacji z zajęć dla celów promocyjnych PSIE ROZMOWY.
Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa zgodnie z art. 431§1 k.c.

Art. 431.§1. [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]

Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Za: Dz.U.2020.1740 t.j.